nginx

rewrite kurallarının çevirisi


english
русский

简体中文
עברית
日本語
türkçe

haberler [ing]
hakkında
indir [ing]
güvenlik tavsiyeleri [ing]
dökümantasyon
sss
bağlantılar [ing]
kitaplar [ing]
destek [ing]

trac
wiki
twitter
nginx.com
This translation may be out of date. Check the English version for recent changes.
Mongrel kurallarının çevirisi

Ana siteye yönlendirme

Paylaşımlı hosting kullananlar genelde her şeyi, sadece Apache’nin .htaccess dosyalarını yapılandırarak kullanırlar. Bu dosyada bulunan kuralların çevirisine örnek olarak:

RewriteCond %{HTTP_HOST} example.org
RewriteRule (.*)     http://www.example.org$1

kuralı, nginx içerisinde şu şekilde yapılıyor:

server {
  listen    80;
  server_name www.example.org example.org;
  if ($http_host = example.org) {
    rewrite (.*) http://www.example.org$1;
  }
  ...
}

Bu yanlış, kullanışsız ve etkisiz bir yoldur. Doğru olan ayrı bir sunucu tanımlaması yapmaktır:

server {
  listen    80;
  server_name example.org;
  rewrite  ^ http://www.example.org$request_uri?;
}

server {
  listen    80;
  server_name www.example.org;
  ...
}

Diğer bir örnek ile aşağıdaki geri kalmış mantık yerine (example.com olmayan her şey ve www.example.com olmayan her şey):

RewriteCond %{HTTP_HOST} !example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} !www.example.com
RewriteRule (.*)     http://www.example.com$1

sadece example.com, www.example.com ve diğer her şeyi ayrı ayrı tanımlamalısınız:

server {
  listen    80;
  server_name example.com www.example.com;
  ...
}

server {
  listen    80 default_server;
  server_name _;
  rewrite  ^ http://example.com$request_uri?;
}

Mongrel kurallarının çevirisi

Tipik Mongrel kuralları:

DocumentRoot /var/www/myapp.com/current/public

RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/system/maintenance.html -f
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !maintenance.html
RewriteRule ^.*$ %{DOCUMENT_ROOT}/system/maintenance.html [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^(.*)$ $1 [QSA,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}/index.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1/index.html [QSA,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1/index.html [QSA,L]

RewriteRule ^/(.*)$ balancer://mongrel_cluster%{REQUEST_URI} [P,QSA,L]

şu şekilde dönüştürülmelidir:

location / {
  root    /var/www/myapp.com/current/public;

  try_files /system/maintenance.html
        $uri $uri/index.html $uri.html
        @mongrel;
}

location @mongrel {
  proxy_pass http://mongrel;
}